ОНП "Комп'ютерні науки", третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 122 "Комп'ютерні науки" 2022

Обов’язкові компоненти загальної підготовки

Цикл загальної підготовки
Іноземна мова для науковців Силабус
Основи педагогіки та психології вищої школи Силабус
Філософія науки Силабус
Цикл професійної підготовки
Інформаційні технології в наукових дослідженнях Силабус
Засади провадження наукової діяльності Силабус
Методи та засоби штучного інтелекту Силабус
Моделі та алгоритми оптимального опрацювання сигналів Силабус
Практична підготовка
Науково-педагогічна практика Методичні вказівки
Здобувачі вищої освіти обирають освітні вибіркові компоненти із запропонованого переліку у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor (Вкладка – «ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ»).
http://dl.tntu.edu.ua/login.php.
Доступ до переліку вибіркових навчальних дисциплін мають усі здобувачі вищої освіти, зареєстровані у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor.

Рекомендовані кафедрою групи вибору вибіркових дисциплін професійної підготовки
(відповідають напрямкам наукових шкіл діючих в ТНТУ)

Інформаційні технології аналізу і прогнозу в системах масового обслуговування

Інформаційні технології дослідження систем масового обслуговування Силабус
Високопродуктивні обчислювальні системи Силабус
Технології захисту інформації Силабус

Комп'ютерне моделювання та опрацювання циклічних сигналів різної фізичної природи

Інформаційно-вимірювальні та діагностичні системи Анотація
Математичне та програмне забезпечення інтелектуалізованих інформаційних систем Анотація
Онтологічне моделювання предметної області Анотація

Інформаційні та комунікаційні технології в розумних містах

Інформаційні технології опрацювання сигналів та зображень Анотація
Інформаційні технології управління соціально-економічними та технічними системами Анотація
Управління науковими проєктами Анотація

Моделі, методи та інформаційні технології опрацювання стохастичних сигналів на основі умовних лінійних випадкових процесів

Математичне моделювання сигналів на основі лінійних та умовних лінійних випадкових процесів Анотація
Методи спектрального аналізу сигналів Анотація
Моделі та методи аналізу та прогнозування часових рядів Анотація