Наукова діяльність кафедри комп'ютерних наук

Кафедра комп'ютерних наук здійснює свою наукову діяльність в таких напрямках:

  • автоматизоване опрацювання та моделювання циклічних сигналів;
  • інформаційні технології супроводу процесів які протікають у ресурсних та соціокомунікаційних мережах «розумного міста»;
  • інженерія програмного забезпечення, процеси забезпечення якості на ранніх етапах проєктування ПЗ, гнучкі технології управління проєктами для великих розподілених команд;
  • математичне моделювання біосигналів;
  • математичне моделювання та прогнозування споживання енергоресурсів;
  • математичне моделювання та опрацювання сигналів у технічних і медичних системах на основі умовних лінійних випадкових процесів;
  • прогнозування міцності конструкційних матеріалів;

 

Google Scholar профіль кафедри комп'ютерних наук


Анотації авторефератів захищених дисертацій:

Дуда О.М., Інформаційні технології супроводу процесів в міських ресурсних та соціокомунікаційних мережах, к.т.н., 05.13.06 – інформаційні технології, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020
Струтинська І.В., Цифрова трансформація як імператив інноваційного розвитку бізнес-структур, д.е.н., 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль; Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020
Литвиненко Я.В., Методи ідентифікації сегментної та ритмічної структур циклічних сигналів в системах цифрової обробки даних, д.т.н., 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019
Никитюк В.В., Математична модель електричного зонд-сигналу для визначення динаміки стану технологічного стоматологічного процесу, к.т.н., 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019
Дмитроца Л.П., Моделі, методи та інформаційна технологія аналізу процесів зі змінним періодом, к.т.н., 05.13.06 – Інформаційні технології, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019
Готович В.А., Математичне моделювання і статистичне оцінювання характеристик штатного режиму електроспоживання організацій, к.т.н., 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019
Боднарчук І.О., Методи і засоби проектування архітектури програмного забезпечення з врахуванням вимог якості, к.т.н., 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем, НУ Львівська політехніка, 2015
Назаревич О.Б., Інформаційна технологія моніторингу газоспоживання міста, к.т.н., 05.13.06 – Інформаційні технології, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
Матійчук Л.П., Статистичне оцінювання надійності банків України, к.е.н., 08.00.10 – Статистика, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
Млинко Б.Б., Математична модель ритмічного біосигналу в задачах фотоплетизмодіагностики, к.т.н., 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2003
Мацюк О.В., Система для діагностики захворювань зорового аналізатора, к.т.н., 05.11.16 – Інформаційно-вимірювальні системи, НАУ, 2001
Фриз М.Є., Інформаційно-вимірювальна система для офтальмодіагностики методом реєстрації зорових викликаних потенціалів, к.т.н., 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, Національний авіаційний університет, Київ, 2000