Виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології

Виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технологіїЗавершальним етапом підготовки бакалаврів з спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» є кваліфікаційна роботи бакалавра (КРБ), під час якої студенти систематизують, розширюють і закріплюють теоретичні знання, набувають досвіду самостійного вирішення практичних завдань, показують рівень підготовки до самостійної роботи.

Мета кваліфікаційної роботи бакалавра (КРБ) – визначення загального науково-технічного, професійного та культурного рівня претендента шляхом контролю його знань та вмінь, уміння його самостійно (не за типовими методиками) проводити аналіз об’єкта, формулювати завдання та висновки, подавати письмово та усно матеріал роботи й захищати його. Оволодіння методологією творчого розв’язання практичних завдань наукового або прикладного характеру на основі отриманих знань, професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти в галузі застосування сучасних інформаційних технологій.

 

Виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технологіїЗавдання КРБ (орієнтовно) можуть бути наступними:

  • систематизація, закріплення й розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, та їх практичне використання при виконанні конкретних завдань кваліфікаційної роботи бакалавра;
  • розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експериментування, фізичного або математичного моделювання, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передбачені завданням на кваліфікаційну роботу бакалавра;
  • визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.

До виконання кваліфікаційної роботи бакалавра допускається студент, який пройшов повний курс навчання за відповідною освітньо-професійною програмою підготовки (ОПП) та склав усі передбачені навчальним планом заліки й екзамени, тобто виконав усі вимоги навчального плану з напряму підготовки або спеціальності.

 

Виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології