Практики

ОПП "Інформаційні системи та технології", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології" 2020

Навчальна практика

Навчальна практика є невід’ємною складовою навчального процесу та організовується для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» в 2-му семестрі.

Навчальна практика призначена для ознайомлення із обраною спеціальністю і здобуття практичних навиків роботи за основним фахом.

Накази про проходження практики

Виробнича практика

Виробнича практика студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітнього ступеня «бакалавр» є важливою складовою частиною навчального процесу.

Вона дозволяє студентам набути нових знань та умінь для майбутньої професії. В цілому метою практичної підготовки студентів під час практик є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці в сфері їх майбутньої професії, формування у них на базі отриманих в навчальному закладі знань, професійних умінь і навиків для застосовування в практичній діяльності.

Накази про проходження практики

Технологічна практика

Технологічна практика є невід’ємною складовою частиною навчального процесу та організовується для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 122 “Комп`ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології”.

Технологічна практика – це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою, виконання ними конкретних службових обов’язків.

Накази про проходження практики