Фриз Михайло Євгенович

кандидат технічних наук, доцент

У 1999 р. почав працювати в ТДТУ на посаді інженера кафедри комп’ютерних наук. У 1996 – 1999 р.р. навчався в аспірантурі ТДТУ за спеціальністю „Інформаційно-вимірювальні системи”, науковий керівник – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.ф.-м.н., проф. Марченко Борис Григорович.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Інформаційно-вимірювальна система для офтальмодіагностики методом реєстрації зорових викликаних потенціалів" у Національному авіаційному університеті (тоді – Київський міжнародний університет цивільної авіації), науковий керівник – лауреат Державної премії України, д.ф.-м.н., проф. Марченко Борис Григорович.

З 2001 року – на посаді доцента кафедри комп’ютерних наук. З цього ж року – на посаді заступника декана факультету електронних апаратів і комп’ютерних систем.

Наукові праці стосуються технічних наук, галузі: інформаційно-вимірювальні системи, математичне та комп’ютерне моделювання, обробка сигналів.

Основні наукові результати:

  • Hозроблено теоретичні основи статистичної офтальмодіагностики на основі дослідження зорових викликаних потенціалів, побудовано та застосовано в медичній практиці відповідну автоматизовану діагностичну систему.
  • Розроблено методику дослідження метрологічних характеристик аналого-цифрового перетворення (АЦП) випадкових процесів методом статистичної лінеаризації, запропоновано ймовірнісні критерії беззбійної роботи АЦП при перетворенні випадкових сигналів.
  • Розроблено математичні моделі та методи обробки світлових та електричних біосигналів, газонавантажень, навантажень комп’ютерних мереж.
  • Обґрунтовано властивості перемішування та ергодичності лінійних випадкових процесів.

Найважливіші публікації:

  1. Марченко Б.Г., Фриз М.Є. Критерії відповідності деяких динамічних характеристик аналого-цифрового перетворювача властивостям вхідного сигналу // Технічна електродинаміка. - 1999. - №2. - С. 21 - 24.
  2. Фриз М.Є. Дослідження достовірності діагностичних рішень методом імітаційного моделювання діагностичних експериментів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2000. - №4. – C. 17 – 23.
  3. Бабак В.П., Марченко Б.Г., Фриз М.Є. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика. – К: Техніка, 2004. – 288 с. (підручник з грифом МОН України).
  4. Марченко Б.Г., Мацюк О.В., Фриз М.Є. Математичні моделі й обробка сигналів в офтальмології. Наукова монографія. – Тернопіль: Вид-во ТДТУ ім. І. Пулюя, 2005. – 183 с.
  5. Фриз М.Є., Щербак Л.М. Властивість перемішування та ергодичність лінійних процесів у задачах математичного моделювання та статистичного аналізу випадкових сигналів // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2009. – Вип. 51. – С. 53 – 57.

Загальна кількість публікацій – 58; участь у 10 наукових конференціях (3 міжнародні).

© 2009-2017. Сайт кафедри "Комп'ютерних наук".
Останнє оновлення: 3 вересня 2012р.