Приймак Микола Володимирович

доктор технічних наук, професор

В 1965 році поступив в Львівський національний університет імені Івана Франка на механіко-математичний факультет, в 1970 році отримав спеціальність математика-обчислювача. Був направлений на роботу на завод обчислювальних і управляючих машин в місті Києві, де працював інженером-програмістом. В 1972-1974 роках. служив в армії, в Забайкальському військовому окрузі. Під час служби в 1973 році був також командиром цілинного взводу в Казахстані. В 1974-1978 роках продовжив роботу в Київському інституті периферійного обладнання, де виконував роботи, пов’язані із автоматизацією проектування друкованих плат для ЕОМ. В 1978-1981 роках навчався в аспірантурі університету "Київська політехніка", науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Марченко Б.Г. Після її закінчення тривалий час працював молодшим науковим співробітником в КБ "Шторм" при КПІ, науковим співробітником Інституту електродинаміки НАН України, де виконував роботи по розробці моделей та методів аналізу і прогнозу навантажень енергосистем з врахуванням їх ритмічності. З 1992 року працює в ТДТУ.Спочатку доцентом на кафедрі біотехнічних систем, в 2001-2006 р.р. – завідувач кафедри комп’ютерних наук, в 2007 р. – завідувач кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту. На даний час – професор кафедри комп’ютерних наук.

Кандидатську дисертацію захистив в 1987 року в Московському енергетичному інституті за спеціальністю "Теоретичні основи радіотехніки", тема дисертації "Оцінка періоду кореляції та її використання при дослідженні стохастично періодичних радіотехнічних сигналів". В 2001 році в Національному авіаційному університеті захистив докторську дисертацію "Основи теорії моделювання, аналізу і прогнозу в автоматизованих системах управління ритмічними процесами" за спеціальністю "Інформаційні технології", науковій консультант – д.ф.-м.н., проф. Марченко Б.Г. В цьому ж році зарахований на посаду професора кафедри комп’ютерних наук. В 2004 році присуджено звання професора.

Основні наукові роботи присвячені аналізу та прогнозу ритмічних сигналів і стохастичних систем. Вивчаючи їх, Приймаком М.В. вперше введено і різносторонньо досліджено нові класи випадкових процесів. Це процеси з незалежними періодичними приростами, періодичні білі шуми, марківські періодичні процеси та ланцюги. М.В.Приймак провів класифікацію дискретних періодичних білих шумів, розглянув властивості ковзного середнього та авторегресії при дії періодичних шумів, розробив методи їх імітаційного моделювання. Розробив також методи прогнозування періодичних випадкових процесів і послідовностей, що в прикладному плані дає можливість розраховувати більш достовірний прогноз метеофакторів, споживання енергоносіїв, інших ритмічних сигналів.

Останнім часом М.В.Приймак започаткував роботи, пов’язані з періодичними функціями із змінним періодом та випадковими процесами із змінним періодом, розгляув систему тригонометричних функцій із змінним періодом та показав її ортогональність. Використання функцій і процесів із змінним періодрм відкриває шлях до більш глибокого і всестороннього вивчення стохастичних сигналів і систем в перехідних режимах. Яскравим прикладом тут можуть бути електрокардіограми, отримані під час чи зразу ж після дії фізичного навантаження. Започаткував також роботи з дослідження періодичних функцій і процесів, значення яких або їх ймовірнісних характеристик через період функціонально пов’язані.

М.В.Приймак – член редколегій журналів "Вісник Тернопільського державного технічного університету" та "Комп’ютинг", член двох наукових рад по захисту дисертаційних робіт, керує науковою школою, має послідовників, аспірантів.

В коло інтересів М.В. Приймака входять також проблеми християнства, його роль у відродженні людини як Божого творіння та утвердженні України як держави, відповідальність за ці процеси перед вічністю і Богом національної еліти, духовенства.

Загальна кількість публікацій –107. Основні з них:

  1. Красильников О.І., Марченко Б.Г., Приймак М.В. Процеси з незалежними періодичними приростами і періодичні білі шуми // Відбір і обробка інформації. – 1996. – Вип. 10(86). – С. 22-27.
  2. Марченко Б.Г., Приймак М.В. Побудова моделі та аналіз стохастично періодичних навантажень енергосистем //Праці Інституту електродинаміки. – Київ: ІЕД НАН України, 1999 р. – Вип.1. – С.129-153.
  3. Приймак М.В. Марківські періодичні процеси // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2003. – Т.8, число 3. – С. 17-21.
  4. Приймак М.В. Дискретні періодичні білі шуми з неперервними розподілами і можливості їх імітаційного моделювання // Відбір і обробка інформації. – 2003. – Вип. 18(94). – С. 17-21.
  5. Приймак М.В., Боднарчук І.О., Лупенко С.А. Умовно періодичні випадкові процеси із змінним періодом // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – Т.10, №2.
  6. Приймак М.В. Періодичні функції із змінним періодом // Матеріали одинадцятої наукової конференції ТДТУ імені Івана Пулюя. Тернопіль, вид. ТДТУ, 2007. – С. 70.

© 2009-2017. Сайт кафедри "Комп'ютерних наук".
Останнє оновлення: 3 вересня 2012р.