Абітурієнту

Шановні випускники навчальних закладів І та ІІ - рівнів акредитації!

Кафедра комп'ютерних наук пропонує Вам (молодшим спеціалістам) продовжити навчання за скороченною формою. Це дозводить Вам поглибити професійні знання в галузі інформатики та обчислювальної техніки, набути практичних навичок та отримати диплом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком 6.050101 "Комп'ютерні науки", спеціальності 7.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології" на денній та заочній формах навчання, та спеціальності 8.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології".

Переваги навчання на спеціальності

У програмі підготовки спеціалістів поєднанні вища загальноосвітня та глибока професійна підготовка. Вона включає такі цикли: гуманітарний, загальний і спеціальний математичний, програмування, комп'ютерної симуляції (моделювання), структурно-схематичний та архітектурно-системний.

Крім того, вивчаються дисципліни, що орієнтують майбутніх фахівців на ринкові умови їх діяльності: маркетинг і менеджмент у комп'ютерному бізнесі, комп'ютеризована розробка бізнес-планів, комп'ютеризований бухгалтерський облік на малих підприємствах тощо.

Під час навчання студенти кафедри здобувають навики обслуговуання обчислювальної техніки, розробки засобів для відбору, обробки та зберігання інформації. Крім того, значна увага приділена об'єктно-орієнтованому програмуванню, розробці баз даних та систем керування базами даних.

Вивчення комп'ютерних мереж дозволяє студентам засвоїти сучасні мережеві технології, в тому числі проектування і встановлення комп'ютерних мереж, використання сучасних технологій програмування для мереж (як локальних, так і глобальних).

Якісне начання забезпечується за рахунок сучасної технічної бази, обладнаних аудиторій і лабораторій, забезпечення студентів методичними матеріалами та літературою.

Студенти кафедри мають можливість вільно користуватися службами мережі Internet для більш глибокого вивчення дисциплін.

Види професійної діяльності фахівців спеціалності "Інформаційні управляючі систем та технології"

Інженер з програмного забезпечення, спеціаліст із захисту інформації, системний аналітик (менеджер проектів, аналітик комп'ютерних систем), інженер програміст (системний програміст, програміст), керівник проектів (комп'ютеризація підприємств, автоматизація різних видів діяльності людини), науковий співробітник (обчислювальні системи програмування), системний адміністратор (адміністратор систем, адміністратор баз даних).

Додатково:

Правила прийому до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

© 2009-2017. Сайт кафедри "Комп'ютерних наук".
Останнє оновлення: 3 вересня 2012р.