Концепція розвитку кафедри

Метою Концепції розвитку кафедри комп'ютерних наук є формування стратегічних напрямів її розвитку та діяльності впродовж 2020-2025 років у відповідності до сучасної політики та стратегії держави, які спрямовані на подальше удосконалення процесів національної системи вищої освіти, адаптації та інтеграції її у європейське та світове товариство.

Концепція розвитку кафедриЗагальні засади

Кафедра комп'ютерних наук (КН) утворилася 23.12.1998 р. як випусковий структурний підрозділ наказом ректора Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (№225-01) факультету факультету електронних апаратів і комп’ютерних систем (від 2016 року – факультету комп'ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії (ФІС) ТНТУ імені Івана Пулюя), відповідальний за фундаментальну й спеціальну підготовку фахівців всіх освітніх рівнів (бакалавр, магістр, доктор філософії) за спеціальностями 122 «Комп'ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології» та 124 «Системний аналіз» (магістр). Кафедра позиціонує себе як структурний підрозділ, який застосовує нову філософію надання якісних освітніх послуг, здійснюючи перехід від системи отримання лише знань до компетентнісного підходу, що базується на активній довузівській підготовці, наскрізному міждисциплінарному навчанні, розширенні практичної підготовки і реалізується на засадах інноваційних підходів з використанням найсучасніших інструментів і засобів навчання. Особливість кафедри КН полягає в тому, що за покладеними функціями її діяльність реалізується не лише в межах факультету ФІС, а й для багатьох інших технічних та економічних спеціальностей, і також при підготовці як вітчизняних, так й іноземних студентів, де викладачі забезпечують викладання професійно-орієнтованих дисциплін. Концепція розвитку кафедри КН базується на основних положеннях Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», державних стандартах вищої освіти, Міжнародній стандартній класифікації занять (ISCO-08), послідовній реалізації напрямів та завдань, окреслених державною програмою «Освіта» («Україна XXI століття»), Статуту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Концепція розвитку кафедриДокумент враховує необхідність докорінної перебудови системи підготовки фахівців за освітніми програмами 122 «Комп'ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології» та 124 «Системний аналіз» (магістр) відповідно до реальних потреб замовників щодо формування у випускників певних компетенцій. Реалізація концепції забезпечується існуючими та потенційними кадровими, інформаційними, матеріально-технічними та фінансовими можливостями Університету. Дотримання Положень Концепції дасть змогу оптимізувати процеси підготовки фахівців, привести їх у відповідність з вимогами Законів і законодавчих актів України та галузевих нормативів, а також Стандарту і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG 2015).

Метою діяльності кафедри є підготовка конкурентоспроможних фахівців на основі створення університетського структурного підрозділу з висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, здатних вирішувати перспективні завдання та виконувати роль новаторів, спроможних стати осередком концентрації інноваційних, креативних підходів щодо підвищення потенційних можливостей у сфері надання якісних освітніх послуг, забезпечення обміну досвідом кращими практиками та відкритих до партнерських відносин.

Концепція розвитку кафедриОсновними завданнями діяльності кафедри є:

 • надання якісних освітніх послуг у відповідності до освітніх стандартів і норм, що реалізують вимоги до змісту та завдань вищої освіти та формування доступних умов навчання для кожного студента;
 • здійснення ефективної освітньої діяльності та модернізації навчально-виховного процесу з метою підвищення фахової компетентності випускників ТНТУ;
 • формування якісної структури кадрового забезпечення кафедри;
 • упровадження інноваційного розвитку кафедри;
 • формування на кафедрі наукової школи;
 • створення можливостей для розширення наукових досліджень кафедри;
 • залучення обдарованих випускників-магістрів до навчання в аспірантурі;
 • формування ефективних форм партнерства як з вітчизняними, так і зарубіжними освітніми закладами, структурами влади, ІТ-компаніями і бізнесу;
 • підвищення міжнародної мобільності як викладачів, так і студентів;
 • пошук можливостей залучення до виконання проектних пропозицій, грантів, тощо;
 • використання сучасних форм і методів проведення профорієнтаційної роботи, в тому числі, через мережу Internet, соціальні-мережі, залучення випускників шкіл і коледжів до навчання за освітньо-професійними програмами відповідних спеціальностей, закріплених за кафедрою;
 • соціальний захист працівників кафедри.

Діяльність кафедри повинна переорієнтуватися на надання якісних практичних та теоретичних навичок та активно залучати бізнес-структури, ІТ-компанії, виробничі структури для їх передачі, використовувати кластерний підхід «Освіта – ІТ-сфера (Бізнес) – Влада – Громадськість» для комплексного вирішення проблем підготовки майбутніх фахівців.

Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного та професійного рівня викладання й інноваційного супроводу навчального процесу. Концепція розглядається як програма-мінімум для колективу кафедри комп'ютерних наук загалом, і кожного викладача, зокрема.

Концепція розвитку кафедри

 

Психологічна допомога

Шановні студенти!

Навіть в умовах воєнного часу нам доводиться виконувати повсякденні справи, продовжувати вчитися, здобувати професійну освіту, вирішувати нові завдання, реагувати на виклики часу, зберігаючи психологічну рівновагу, знаходячи ресурси рухатися далі.

Тому інформуємо Вас, шановні студенти, що Ви маєте можливість звернутися за психологічною допомогою та підтримкою до фахівців кафедри психології ТНТУ.

Телефон внутрішній: 4036 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер 4036)

e-mail: kaf_ps@tu.edu.te.ua

Facebook: https://www.facebook.com/kaf.tntups

Адреса: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46, корпус 7, 208 кімната