Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

122 Комп’ютерні наукиГалузь знань: 12 «Інформаційні технології».

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Освітньо-наукова програма, орієнтується на наукові дослідження з великою складовою комунікативних і міжособистісних навичок рідною та іноземною мовами, а також на сучасні наукові досягнення інформатики та обчислювальної техніки. Враховує специфіку роботи в галузі інформаційних технологій, комп’ютерні технології, системи і мережі, та їх програмне, технічне, організаційне забезпечення, способи і методи проектування, тестування, виробництва та експлуатації в різних галузях, а також ґрунтується на загальновідомих наукових результатах, які враховують сучасний стан комп’ютерних наук.

Загальна вища освіта в галузі інформаційних технологій з поглибленим вивченням технологій розробки і супроводу спеціалізованих комп’ютерних систем, технологій, мереж та їх математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення.

122 Комп’ютерні наукиОсновна увага приділяється спеціальній освіті та професійній підготовці в області комп’ютерних систем і технологій та формування випускників як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності.

Ключові слова: комп’ютерні науки, комп’ютерні системи, комп’ютерні технології, інтелектуальні системи та технології.

Програма забезпечує професійну підготовку аналітиків комп’ютерних систем з урахуванням вимог до якості, надійності, виробничих характеристик, її регулярне оновлення дозволяє враховувати тенденції прогресуючого розвитку інформаційних технологій. 

Програма дає можливість студентам брати участь у програмах академічної мобільності (Erasmus+) та навчанні за програмою подвійних дипломів в Університеті «Люблінська Політехніка» (Польща).

Подальше навчання можна продовжити за програмою третього рівня вищої освіти. Усі програми доктора філософії галузі знань „Комп’ютерні науки”.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, практичних і лабораторних занять, самостійної роботи з можливістю консультацій з викладачем, дослідницьких лабораторних робіт, виконання курсових робіт та проектів, підготовка дипломної роботи магістра. Передбачає проблемноорієнтоване навчання, самонавчання, електроне навчання, проектну роботу в командах, навчання через проходження практик в установах та підприємствах.

122 Комп’ютерні науки