Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

126 Інформаційні системи та технологіїГалузь знань: 12 «Інформаційні технології».

Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології»

Об’єкти вивчення: теоретичні та методологічні основи й інструментальні засоби створення і використання інформаційних систем та технологій; критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних систем та технологій, а також моделі, методи та засоби оптимізації та прийняття рішень при створенні й використанні інформаційних систем та технологій.

Цілі навчання: формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з інформаційних систем та технологій, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці; отримання вищої освіти для розробки, впровадження й дослідження інформаційних систем та технологій.

Теоретичний зміст предметної області: поняття та принципи інформаційного менеджменту, системної інтеграції та адміністрування інформаційних систем, управління ІТ-проектами, архітектури IT-інфраструктури підприємств. Методи, методики, підходи та технології фундаментальних та прикладних наук, моделювання.

126 Інформаційні системи та технологіїІнструменти та обладнання: комп’ютерна техніка, контрольно-вимірювальні прилади, програмно-технічні комплекси та засоби, мережне обладнання, спеціалізоване програмне забезпечення, сучасні мови програмування тощо.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та дослідницької діяльності у галузі інформаційних технологій. Програма має прикладний характер, орієнтована на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього фахівця, професіонала зі спеціальності інформаційні системи та технології.

Реалізація освітньої програми забезпечується кадрами високої кваліфікації з науковими ступенями та вченими званнями, які мають значний досвід навчально-методичної, науководослідної роботи та відповідають кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»). Освітній процес здійснюється науковопедагогічними працівниками кафедри комп’ютерних наук із залученням науковопедагогічних працівників з інших кафедр та (додатково) фахівців в галузі інформаційних технологій з провідних ІТ-компаній західного регіону. Викладацький склад кафедри регулярно проходить планове стажування в галузі інформаційних технологій у провідних ЗВО та ІТкомпаніях.

126 Інформаційні системи та технології

 

Психологічна допомога

Шановні студенти!

Навіть в умовах воєнного часу нам доводиться виконувати повсякденні справи, продовжувати вчитися, здобувати професійну освіту, вирішувати нові завдання, реагувати на виклики часу, зберігаючи психологічну рівновагу, знаходячи ресурси рухатися далі.

Тому інформуємо Вас, шановні студенти, що Ви маєте можливість звернутися за психологічною допомогою та підтримкою до фахівців кафедри психології ТНТУ.

Телефон внутрішній: 4036 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер 4036)

e-mail: kaf_ps@tu.edu.te.ua

Facebook: https://www.facebook.com/kaf.tntups

Адреса: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46, корпус 7, 208 кімната