Практики

ОПП "Системний аналіз", другий (магістерський) рівень вищої освіти, Спеціальність 124 "Системний аналіз" 2021

124 Фахова практика

Фахова практика здобувачів освітнього ступеня «магістр» має на меті вивчення основ проведення наукових досліджень, закріплення досвіду самостійної дослідницької роботи та навичок наукової діяльності, ознайомлення студентів з їх можливою виробничою та науковою діяльністю до обраної ними спеціальності та поглиблення здобутих навичок і професійних умінь для самостійної практичної діяльності відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

Особливість цього виду практики полягає в тому, що вона передбачає реалізацію наукової і дослідницької складових, кожна з яких знаходить відображення в змісті практики і звітних документах.

Накази про проходження практики

Практика за темою дослідження

Метою практики за темою кваліфікаційної роботи здобувачів, що навчаються за освітнім ступенем «магістр» є :

  • закріплення і поглиблення теоретичних знань в області системного аналізу;
  • підготовка магістрів до самостійної наукової роботи.
  • Основним завданням практики за темою кваліфікаційної роботи є набуття досвіду в дослідженні актуальної наукової проблеми, а також підбір необхідних матеріалів для виконання наукової роботи. Під час практики здобувач повинен вивчити:
  • патентні й наукові джерела з метою їхнього використання при написанні наукової роботи;
  • методи дослідження і виконання експериментальних досліджень;
  • інформаційні технології в наукових дослідженнях, програмні продукти, що належать до професійної сфери;
  • вимоги до оформлення науково-технічної документації (ТУ, ТІ, патенти);
  • техніко-економічні показники нового технічного рішення; - заходи з охорони праці та техніки безпеки.
Накази про проходження практики